Actie!
Vind je het leuk om mee te denken over strategie, inkoop en acties in de winkel? Stap dan gewoon eens op je leidinggevende af. Die zal blij verrast zijn met je idee├źn.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als je ziek bent, is het eerste wat je moet doen dit melden bij de juiste persoon. Vaak is dat je leidinggevende of, als die er niet is, een vervanger. Van belang is dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van het bedrijf waar je werkt.

Ieder bedrijf heeft haar eigen reglement bij ziekmelding, meestal verzuimreglement. Je moet je altijd zo snel mogelijk ziek melden bij de juiste persoon, en daarna zorgen dat je bereikbaar bent. Daarnaast moet je gehoor geven aan de oproep van een arbo- of bedrijfsarts. Je bent niet verplicht om je werkgever te informeren over de aard van je ziekte. Wel kan je werkgever vragen hoe lang je ziek denkt te zijn.

Verplichting
Als jij je ziek meldt, wil je werkgever waarschijnlijk weten of er terecht een beroep wordt gedaan op zijn verplichting om je loon door te betalen. Als hij zijn loondoorbetalingsverplichting heeft ondergebracht bij een verzekeraar, zal de verzekeraar dat ook willen weten.
Als werknemer ben je verplicht om de werkgever informatie te geven die hij nodig heeft om te (laten) bepalen of hij je moet doorbetalen. Dat moet hij namelijk alleen als je echt arbeidsongeschikt bent.
Omdat je werkgever zelf niet deskundig is om te beoordelen of je arbeidsongeschikt bent, komt die beoordeling voor rekening van een arts of arbodienst. Die neemt contact met je op en beoordeelt of je inderdaad arbeidsongeschiktheid bent.

Privacy
Je bent niet verplicht om aard en ernst van je ziekte aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts mag zonder jouw nadrukkelijke toestemming geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht.
Je werkgever mag jou bij je ziekmelding om de volgende informatie vragen:

  • Je telefoonnummer en eventueel (verpleeg)adres.
  • Hoe lang je verwacht ziek te zijn.
  • Lopende afspraken en werkzaamheden.
  • Of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt.
  • Of je ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval.

Je werkgever mag dus niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Jij mag erover zwijgen als hij dat toch doet.

Weer aan het werk
De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor een snelle re-integratie, om te voorkomen dat je in de WIA terecht komt. De wet bevat een groot aantal voorschriften die jou en je werkgever verplichten om hiervoor inspanningen te plegen.
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter móet een zieke werknemer meewerken aan zijn eigen re-integratie. Dat betekent dat je je actief moet opstellen en ook zelf initiatieven moet ontplooien om weer aan de slag te kunnen gaan, in plaats van af te wachten.
Ook de werkgever ook de nodige verplichtingen heeft. Hij moet alles in het werk stellen om jou zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit kan onder meer door inschakeling van de arbodienst of een re-integratiebedrijf, of door jou omscholing of een andere baan aan te bieden.

Leveren al deze inspanningen geen succes op, dan vormt de WIA-aanvraag het sluitstuk van deze procedure. Die volgt na 20 maanden ziekte, en moet vergezeld zijn van een verslag waarin de werkgever én de werknemer aangeven wat zij wanneer in de voorliggende periode hebben gedaan om jou aan het werk te helpen. Dit verslag heet een re-integratieverslag.


Meer informatie

Kijk op de site van FNV Bondgenoten hoe het plan van aanpak bij ziekte stap voor stap verloopt. 

 

Naar boven