Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Iedereen is wel eens ziek. Op zich geen probleem. Het wordt een probleem als een medewerker langdurig of vaak ziek is. Verzuimende medewerkers kosten tijd en geld. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeilijker terugkeren naar het werk wordt. Houd als werkgever altijd de regie!

Als ondernemer neem je maatregelen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verminderen: een actief arbo- en verzuimbeleid is een ‘must’ voor elk bedrijf.

Wet verbetering poortwachter: de eerste twee ziektejaren 
Als een medewerker zich ziek meldt, dan geef je dit meteen door aan de arbodienst of arbo-arts. Volgens de Wet verbetering poortwachter moe je ervoor zorgen dat de werknemer weer snel aan de slag kan. Werkgevers moeten in geval van ziekte van een werknemer twee jaar loon doorbetalen. In deze twee jaar moeten werkgever en werknemer zich optimaal inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Op www.arboportaal.nl staan de rechten, plichten, procedures en maatregelen rond verzuim en verzuimbeleid.

Verzuimgesprekken
Er zijn meerdere manieren en momenten om contact te houden met de zieke medewerker. Hieronder een aantal voorbeelden met tips.

1. Het eerste verzuimgesprek
In het ziekmeldingsgesprek gaat het om de belangstelling voor de medewerker en de gevolgen van de afwezigheid voor het werk. Je hebt informatie nodig om het werk goed te organiseren nu de medewerker is uitgevallen. Een medewerker mag zich niet gedwongen voelen om uitspraken te doen over de aard en de oorzaak van de ziekte. Toon oprechte belangstelling en betrokkenheid.

 • Laat zien dat je bereid bent eventuele problemen op te lossen.
 • Stel open vragen waarmee je achterhaalt wat er aan de hand is.
 • Vraag naar de verwachte duur.
 • Als de medewerker voor langere tijd ziek is, leg een re-integratiedossier aan. In de week 6 moet de bedrijfsarts op jouw verzoek een verzuimanalyse en een re-integratieadvies opstellen.
 • Vraag wat er op het werk geregeld moet worden. Werkzaamheden overdragen? Afspraken verzetten
 • Maak afspraken over verder contact: wanneer, hoe vaak, kan bezoek aan huis?
 • Maak een verslag van het gesprek waarin je afspraken vastlegt.


2. Contact bij langer verzuim
Zorg ervoor dat je als leidinggevende op de hoogte blijft van de ziekte van de medewerker. Dit betekent dat je zelf veel initiatief neemt om met de medewerker in contact te blijven. Probeer de zieke medewerker zo snel als mogelijk (als medisch verantwoord is) aan het werk te krijgen, al is het voor een paar uurtjes per dag.

 • Spreek af hoe vaak er contact is tijdens de ziekte. De eerste maand is wekelijks contact wenselijk, daarna eens per twee weken.
 • Je kunt op bezoek gaan als de medewerker dit wil. Benut het bezoek om extra belangstelling te tonen of problemen in de privé-situatie vast te stellen.
 • Laat collega’s interesse tonen. Met een bloemetje of kaartje zorg je ervoor dat een zieke medewerker zich niet vergeten voelt.
 • Vraag na welke aanpassingen er nodig zijn voor de terugkeer (andere werkzaamheden, werktijden, vervoer, etc)
 • Zet alle afspraken op papier.


3. Het terugkeergesprek
Het terugkeergesprek vindt plaats bij, voor of direct na de hersteldmelding en heeft tot doel de medewerker gerust te stellen, zodat hij zich weer zo snel mogelijk thuis voelt op de werkplek.

 • Bespreek de actuele situatie op het werk: welke werkzaamheden zijn overgedragen, welk werk is blijven liggen, welke veranderingen zijn er geweest et cetera.
 • Vraag hoe de medewerker de begeleiding heeft ervaren en vraag om suggesties voor verbetering.


4. Regelmatig kortdurend verzuim
Sommige medewerkers verzuimen meer dan gemiddeld. Het is belangrijk om met deze medewerker een zogenaamd preventief verzuimgesprek te hebben.

 • Zorg ervoor dat je de feiten paraat hebt en som deze ook aan de medewerker: hoe vaak verzuimde de medewerker in de afgelopen periode, hoe lang duurde het verzuim, welke redenen gaf hij hiervoor op?
 • Beschrijf de verstorende effecten van het verzuim op het werk en de collega’s.
 • Geef de medewerker de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Wees ervan bewust dat er achter het frequent ziekteverzuim een emotionele lading kan zitten.
 • Accepteer als dat de medewerker stoom afblaast.
 • Stel de oorzaak vast: ligt deze bij de medewerker, bij de werkzaamheden of bij de omgeving?
 • Zoek samen naar oplossingen.
 • Hoe duidelijker het is dat je de medewerker serieus neemt, hoe beter het resultaat van het gesprek.
 • Maak afspraken over verdere acties, bijvoorbeeld hulp bij begeleiding bij het werk
 • Bespreek de consequenties bij een ongewijzigd verzuimpatroon. Als er redenen zijn waarom de medewerker zijn verzuimpatroon niet kan veranderen, kijk dan bijvoorbeeld naar overplaatsing naar een andere functie.
 • Het ontbreken van gegronde redenen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. Wees hier duidelijk over.
 • Maak een afspraak voor een evaluatiegesprek.
 • Maak een verslag van het verzuimgesprek met daarin de afspraken.


5. Meer tips

 • Bereid een verzuimgesprek altijd goed voor. Voer het vooraf met jezelf.
 • Bedenk wat en hoe je het wilt zeggen of vragen.
 • Luister goed.
 • Zorg voor rust in het gesprek.
 • Laat de ander in zijn waarde.
 • Schep helderheid bij onduidelijkheden en leer vage gedachten te benoemen.
 • Wees je bewust van je machtspositie.
 • Focus op oplossingen.
 • Maak een verslag van een verzuimgesprek.


Meer informatie

In artikel 11 van de cao staat het standaard verzuimreglement.

Naar boven