Home   |   Ondernemers   |   OR & PVT  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

OR & PVT

Bij elk bedrijf moet de medezeggenschap goed georganiseerd zijn. Het meest gangbaar bij kleine en middelgrootte bedrijven zijn de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Ondernemingsraad (OR). Wat kan en mag een PVT of OR?

Bedrijven tussen de 10 en 50 medewerkers moeten een personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben, tenminste als een deel van het personeel dat wil. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen voor het overleg over arbeidstijden. Bij meer dan 50 werknemers moet er een ondernemingsraad (OR) zijn. Een PVT heeft andere bevoegdheden dan de OR.

PVT

De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens drie werknemers. Zij overlegt met de werkgever over de gang van zaken in de onderneming. De leden worden rechtstreeks gekozen door en uit de werknemers in een geheime schriftelijk stemming. De personeelsvertegenwoordiging heeft:

  • Instemmingsrecht voor het vaststellen of veranderen van regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim.
  • Adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werknemers.
  • Recht op informatie. De werkgever is verplicht de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren over onder andere de algemene gang van zaken en het sociaal beleid en haar van de juiste gegevens daarover te voorzien. De werkgever mag dit schriftelijk, maar ook mondeling doen.


De personeelsvertegenwoordiging kan met de werkgever aanvullende afspraken maken over de medezeggenschap. Bijvoorbeeld over de faciliteiten en rechtspositie van de leden en de toepassing van het instemmingsrecht. Of over procedures, zoals de informatievoorziening van de werkgever bij een instemmingsaanvraag. Dergelijke afspraken kunnen misverstanden en conflicten voorkomen.

 

OR

Heeft een bedrijf meer dan 50 werknemers dan is een ondernemingsraad (OR) verplicht. De ondernemingsraad moet meespreken over het beleid dat de onderneming voert over de rechten en plichten van de werknemers. In de wet op de ondernemingsraad is sprake van drie verschillende rechten:

  • Adviesrecht: Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming zoals fuseren, sluiten of verkopen, moet de ondernemer advies inwinnen bij de OR. De ondernemer moet het advies serieus meewegen in de besluitvorming. Wijkt de ondernemer af van het advies, dan moet hij dit schriftelijk motiveren naar de OR. Wanneer de ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de OR, dan moet de ondernemer een maand wachten tot hij het besluit uit mag voeren.
  • Instemmingsrecht: De werkgever moet de OR om instemming vragen bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen, beloningssysteem of functiewaarderingssysteem.
  • Initiatiefrecht: De OR mag de werkgever ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de onderneming.
  • Recht op informatie (informatieplicht werkgever): De werkgever heeft de plicht om de OR ongevraagd informatie te geven over: de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en de beleidsplannen.


De OR vergadert ten minste 2 keer per jaar met de werkgever.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie op de site van de Rijksoverheid.

 

Naar boven