Home   |   Ondernemers   |   Bedrijfshulpverlening (bhv)  

Meedenken
Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het werk. Laat ze meedenken over strategie, inkoop en acties. Het draagt bij aan de motivatie en zorgt voor een goede werksfeer. Zo ontdek je vanzelf het talent van je medewerkers.

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Iemand valt van de trap, wordt onwel of er ontstaat brand in de winkel. Grijp dan snel in om te voorkomen dat een incident een ramp wordt. Goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (bhv) kan levens redden en kosten besparen.

Bedrijfshulpverlening wordt verleend door bedrijfshulpverleners en is aan de orde bij ongewenste, onveilige of ongezonde gebeurtenissen in een bedrijf. Denk hierbij aan ongevallen, mensen die onwel worden of brandpreventie en brandbestrijding. 

De bedrijfshulpverlener
Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers (derden meegerekend) moet bedrijfshulpverleners (bhv'ers) in hebben. Onder álle omstandigheden (ook tijdens vakanties, griepepidemieën, wisselende ploegenroosters) moeten er voldoende bhv'ers in het bedrijf aanwezig zijn. De eigenaar van de winkel mag bhv’er zijn mits deze voldoende opgeleid is en er voor vervanging is gezorgd. De bedrijfshulpverlener moet:

 • eerste hulp kunnen bieden bij ongevallen
 • brand kunnen beperken en bestrijden en beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het in noodsituaties kunnen alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezigen in het pand. Daarnaast zal iemand de communicatie met de deskundige hulpverleners moeten kunnen uitvoeren.


Bedrijfsnoodplan
De wet verplicht de werkgever in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aan te geven hoe hij de bedrijfshulpverlening heeft ingericht. Leg alle belangrijke zaken rond hulpverlening vast in een bedrijfsnoodplan, bij voorkeur in een klapper of map binnen handbereik in kantine of kantoor. Hierin worden in ieder geval de volgende zaken vastgelegd:

 • alarmnummer (112 of intern alarmnummer);
 • de procedures bij verschillende incidenten;
 • taakverdeling en verantwoordelijkheden bhv’er(s);
 • namen en telefoonnummers bhv’er(s);
 • dienstrooster bhv’er(s);
 • plattegrond van het bedrijf waarop staat: blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen en nooduitgangen;
 • procedure opvang externe hulpverleners;
 • eventueel plattegrond voor de brandweer; hierop staat extra informatie die de brandweer nodig heeft zoals: belangrijke leidingen, brandventilatieschakelingen en hoofdschakelaars, de locatie van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en een beschrijving van deze stoffen;
 • eventueel procedures voor contacten met externen (bijvoorbeeld pers, familie).

In een bedrijfsnoodplan moeten ook afspraken staan die gemaakt zijn met andere bedrijven in de winkelstraat. Een werkgever die zijn bedrijfshulpverlening niet op orde heeft, kan een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Zie www.rie.nl.

Afspraken met medewerkers
Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken zodat iedereen weet wat hij moet doen.

 • Zorg er voor dat bij iedereen bekend is hoe te handelen bij brand en calamiteiten, welke vluchtroutes etc.
 • Zorg dat de belangrijkste punten ook voor klanten zijn opgehangen op de juiste plekken in het pand.
 • Zorg er ook voor dat belangrijke telefoonnummers gemakkelijk te vinden zijn (brandweer, hulpdiensten, contactpersoon van het bedrijf, bhv’ers).

Jaarlijkse ontruimingsoefening
Oefenen is belangrijk om in noodsituaties te doen wat er moet gebeuren. Daarnaast test je met een oefening of de werkwijze die je hebt bedacht, in de praktijk werkt. Denk ook aan het evalueren van de oefening en pas eventueel de afspraken betreffende het ontruimen aan.

Zijn de bhv-hulpmiddelen in orde?
Denk hierbij aan de aanwezigheid van blusmiddelen, de EHBO-voorzieningen, de controle van de blusmiddelen en de controle van de houdbaarheid van de EBHO-dozen. Zie voor meer informatie op www.arboportaal.nl.

Nooduitgangen
In geval van nood moet men het pand snel kunnen verlaten. Daarom moeten de gangen, trappen en uitgangen vrij worden gehouden. Ook moet hierbij gelet worden op de toegankelijkheid van het pand voor bezoekers. Wanneer de afstand van de werkplek tot de toegangsdeur groter is dan 30 meter, is naast de toegangsdeur een extra nooduitgang noodzakelijk.

Schuif- en draaideuren mogen niet als nooduitgang worden gebruikt. De nooduitgang moet goed bereikbaar zijn en duidelijk worden aangegeven en verlicht. De deur moet naar buiten toe openen, en altijd vanaf de binnenkant te openen zijn.

Noodverlichting
In geval van een stroomstoring dient de noodverlichting voor voldoende zicht te zorgen om het pand veilig te verlaten. Het is van belang om de noodvoorziening periodiek te testen, bijvoorbeeld tijdens de ontruimingsoefening.

Cursus
De werkgever is verplicht om bhv’ers een opleiding te laten volgen. Regelmatig opfrissen en bijhouden van de kennis hoort daarbij. Op internet staan veel aanbieders van cursussen. BHV-cursussen worden o.a. gegeven door BHV.NL.

Samenwerken
Ondernemers kunnen BHV samen regelen. Hierdoor hoeft niet bij iedere ondernemer continue een opgeleide bhv-er aanwezig te zijn. Voor zowel een winkelstraat als een winkelcentrum is er een BHV-inventarisatie beschikbaar. In beide gevallen moet er een apart deel door iedere individuele ondernemer worden ingevuld en een deel door de winkeliersvereniging. Er zijn van elke twee versies beschikbaar.

Downloads

Naar boven